III Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Pierwszy dzień października jest Międzynarodowym Dniem Seniora. W tym dniu zwykle obradował Obywatelski Parlament Seniorów. Tak było i tym razem…Jego pierwsze posiedzenie odbyło się w 2015 roku w Sejmie, natomiast drugie i trzecie, w Muzeum Polskich Żydów „POLIN” w Warszawie. Nowe władze uznały, że Parlament Seniorów nie może odbywać się w Sejmie, stąd to nowe miejsce. Parlament ten gromadzi przedstawicieli różnych organizacji działających na rzecz ludzi w starszym wieku.
Obrady Parlamentu prowadziła Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca tego Parlamentu, która przywitała wszystkich obecnych i honorowych gości.
Uroczystego otwarcia Parlamentu dokonała prof. Hanna Gronkiewicz-Walz, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Poinformowała ona, że na terenie tego miasta osoby po 60-tym roku życia (0,5 mln osób) korzysta z ponad 1000 punktów komputerowych. Władze stołecznego miasta Warszawy w cyklu trzyletnim wspierają ruch seniorów.
Następnie odczytano list gratulacyjny od Prezydenta Andrzeja Dudy.
Potem głos zabierali: Ewa Kopacz, premier w rządzie poprzedniej kadencji, Kidawa-Błońska, marszałek Sejmu poprzedniej kadencji i obecnego wicemarszałek oraz przewodnicząca pierwszej sesji posiedzenia tego Parlamentu w 2015 roku. Skoro w Sejmie odbywają się obrady z okazji Dnia Dziecka, to dlaczego nie mogą mieć tam miejsca obrady Obywatelskiego Parlamentu Seniorów? – zapytywała wicemarszałek. Kolejnym honorowym gościem był marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problemy demograficzne naszego społeczeństwa, a przy tym na pogarszający się stan zdrowia społeczeństwa, niewystarczającą opiekę nad seniorami, ich samotność i wykluczenie cyfrowe (internet). W konkluzji stwierdził on, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest aktywność seniorów. Na terenie Mazowsza działa 100 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zadeklarował on dalsze wspieranie aktywności seniorów.
Drugą część obrad stanowiły wystąpienia programowe. Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, mówił o działalności swego urzędu w dziedzinie wspierania działalności seniorów, o odwiedzinach różnych miejscowości, by pomagać tam w niesieniu im pomocy. Zaprosił też na Kongres Praw Obywatelskich, który odbędzie się 8-9 grudnia tego roku. Ciekawe wystąpienie miał Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Na wyświetlanych wykresach przedstawiał tendencje demograficzne w naszym kraju. I tak w 1999 roku w Polsce było 12% tych, którzy ukończyli 60 lat. Zaś w 2050 będzie ich już 29%. Rośnie bezrobocie wśród osób starszych. Źle przedstawia się też sprawa z dziennymi domami pomocy społecznej. Jest ich w Polsce 295, ale w województwie podlaskim tylko 2, a w lubelskim i świętokrzyskim tylko po 4. Dane te znajdują się w czterech publikacjach, które otrzymał każdy uczestnik posiedzenia parlamentu. Są to: „Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym”, „Opieka nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy”, „Opieka nad osobami chorymi na chorobę alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin” i ”Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty”.
Zabierając glos poseł Michał Szczerba, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP, przypomniał on zebranym, że w tym dniu weszły w życie trzy ustawy: o obniżeniu wieku emerytalnego, o sieci szpitali oraz o rewaloryzacji emerytur tym, którzy w PRL zajmowali jakiekolwiek stanowiska w służbie bezpieczeństwa.
Krystyna Lewkowicz, złożyła sprawozdanie roczne z działalności OPS. Wiceprzewodnicząca OPS, dr Elżbieta Ostrowska, jako przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów omówiła sprawy rewaloryzacji rent i emerytur- 4,00 zł. podwyżki emerytury tylko powoduje horrendalne koszty, a nie realne korzyści dla emeryta. Barbara Badowska-Średniawa przew. Pomorskiej Delegatury OPS zabrała głos na temat „Obywatel Senior” i zorganizowanie Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej. Pozostali Przewodniczący Wojewódzkich Delegatur OPS zabierali głos w dalszym punkcie programu „Dyskusja”. Po tym nastąpiła dyskusja – wypowiedzi przedstawicieli różnych aktywności OPS.
Zebrani delegaci jednogłośnie przyjęli Deklarację Programową Obywatelskiego Parlamentu Seniorów „Seniorzy i przyszłość Polski”. W Deklaracji tej zostały wskazane główne kierunki działania OPS na lata 2017-2018. Czytamy w niej: „Obywatelski Parlament Seniorów będzie kontynuować kampanię na rzecz poprawy sytuacji materialnej osób starszych, w tym zwłaszcza wypracowania zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych uwzględniający realny koszyk dóbr i usług dla gospodarstw emeryckich, zapewniający bardziej sprawiedliwy udział seniorów we wzroście gospodarczym kraju”. Na tym obrady zostały zakończone.

Opracował: Konstanty Wiazowski

Więcej informacji na stronie: Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku