Władze

Władze stowarzyszenia EKUMENICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

(KRS 0000428283)

WŁADZAMI EKUMENICZNEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU są:

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych,

w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie.

4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków określone są w statucie § 18.

 

ZARZĄD

1. Zarząd składa się z 8 osób, w tym 5 członków Prezydium:

2. Prezydium kieruje bieżącą pracą Zarządu.

3. Zarząd kieruje całokształtem działalności EUTW, a za swoją pracę i działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

4. Członkowie Zarządu wybierani są na Walnym Zebraniu Członków na okres trzech lat.

5. Do reprezentowania EUTW w stosunkach zewnętrznych w tym do podpisywania pism i dokumentów związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo prezes Zarządu EUTW lub dwóch członków Zarządu w tym jeden z wiceprezesów Zarządu.

6. Do ważności składanych oświadczeń woli, nabywania praw i zaciągania zobowiązań wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa łącznie ze skarbnikiem lub innym członkiem zarządu.

7. Kompetencje Zarządu EUTW określone są w statucie § 20.

PREZYDIUM ZARZĄDU

Prezes Zarządu – Roman Michalak

Wiceprezes Zarządu ds. Administracyjnych – Janina Choińska

Wiceprezes Zarządu ds. Słuchaczy i Ewidencji – Maria Szyrle

Skarbnik Zarządu – Janina Maraszkiewicz

Sekretarz Zarządu – Małgorzata Osińska

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Członek Zarządu – prof. Karol Karski, kierownik zespołu dydaktyczno-programowego

Członek Zarządu – Śp. ks. dr Włodzmierz Nast, członek zespołu dydaktyczno-programowego

Członek Zarządu – Janusz Daab, kierownik sekcji administracyjno-gospodarczej

 

KOMISJA REWIZYJNA

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej określa statut § 22

4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza.

Przewodniczący Komisji – Ryszard Sikorski

Wiceprzewodnicząca Komisji  Jadwiga Kublik 

Członek Komisji – Anna Wielgosz

 

RADA PROGRAMOWA

Członkami Rady Programowej są przedstawiciele:

1) Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej jako patronackiej uczelni EUTW, którzy pełnią funkcje przewodniczącego i sekretarza;

2) Polskiej Rady Ekumenicznej, po jednym z każdej rodziny wyznaniowej;

3) innych uczelni i instytutów naukowych;

4) władzy samorządowej i organizacji pozarządowych;

5) wybranych instytucji kulturalnych i oświatowych;

6) wybranych mediów;

7) przedstawiciel Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy, gospodarza siedziby EUTW;

8) przedstawiciel Zarządu EUTW

Skład Rady Programowej Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie:

 1. Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska – pracownik naukowo-dydaktyczny ChAT, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Teologicznych PAN
 2. Ks. bp Karol Babi – Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
 3. Ks. dr Grzegorz Giemza – dyrektor Biura Polskiej Rady Ekumenicznej
 4. Ks. dr Doroteusz Sawicki – pracownik naukowo-dydaktyczny ChAT, rzecznik prasowy Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 5. Ks. radca Piotr Gaś – proboszcz  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, gospodarz siedziby EUTW
 6. Ks. prot. Piotr Rajecki – wikariusz Parafii Jana Klimaka na Woli Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 7. Pan Grzegorz Polak – dziennikarz, publicysta
 8. Roman Michalak – prezes EUTW

: : SCHEMAT ORGANIZACYJNY EUTW pp ChAT

: : REGULAMIN ORGANIZACYJNY EUTW