Władze

WŁADZAMI EKUMENICZNEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ChAT są:


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ChAT, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku, jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie.
 4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków określone są w statucie § 18.

 

ZARZĄD

 1. Zarząd składa się z 6 osób, w tym 3 członków Prezydium.
 2. Prezydium kieruje bieżącą pracą Zarządu.
 3. Zarząd kieruje całokształtem działalności EUTW, a za swoją pracę i działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
 4. Członkowie Zarządu wybierani są na Walnym Zebraniu Członków na okres trzech lat.
 5. Do reprezentowania EUTW ChAT w stosunkach zewnętrznych, w tym do podpisywania pism i dokumentów związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia, upoważniony jest jednoosobowo prezes Zarządu EUTW lub dwóch członków Zarządu, w tym jeden z wiceprezesów Zarządu.
 6. Do składania oświadczeń woli, w szczególności do nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych do wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty 1000 EUR (jeden tysiąc Euro), uprawniony jest prezes Zarządu jednoosobowo lub działających łącznie dwóch członków Zarządu, w tym jeden z wiceprezesów, natomiast do składania oświadczeń woli, w szczególności do nabywnia praw i zaciągania zobowiązań majątkowych przewyższających w/w kwotę, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.
 7. Kompetencje Zarządu EUTW ChAT określone są w statucie § 20.

PREZYDIUM ZARZĄDU

Prezes Zarządu – Roman Michalakrezygnacja na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków z dniem 14-05-2024

Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych – SEKRETARZ – Janina Choińskapełniąca obowiązki Prezesa Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych – SKARBNIK – Janina Maraszkiewicz

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Członek Zarządu – Bogumiła Pułkownik – kierownik sekcji ewidencji, rekrutacji i reklamy

Członek Zarządu – Jadwiga Kublik – kierownik sekcji administracyjno-socjalnej

Członek Zarządu – Alicja Arabska-Żółtowska – kierownik sekcji kulturalno-oświatowej i informacji

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ChAT.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza.
 4. Kompetencje Komisji Rewizyjnej określone są w statucie § 22.

Przewodniczący Komisji – Ryszard Sikorski

Wiceprzewodnicząca Komisji  Małgorzata Osińska 

Sekretarz Komisji – Władysław Madera 

RADA PROGRAMOWA

Członkami Rady Programowej są przedstawiciele:

 1. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej,
 2. Polskiej Rady Ekumenicznej – po jednym z każdej rodziny wyznaniowej,
 3. innych uczelni i instytutów naukowych,
 4. wybranych mediów,
 5. przedstawiciel Zarządu EUTW ChAT.

Skład Rady Programowej Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ChAT:

 1. Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska – pracownik naukowo-dydaktyczny ChAT, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Teologicznych PAN
 2. Ks. bp Karol Babi – Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów (do 2023 roku)
 3. Ks. dr Grzegorz Giemza – dyrektor Biura Polskiej Rady Ekumenicznej
 4. Ks. dr Doroteusz Sawicki – pracownik naukowo-dydaktyczny ChAT, rzecznik prasowy Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 5. Ks. radca Piotr Gaś – proboszcz  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej
 6. Pan Grzegorz Polak – dziennikarz, publicysta
 7. Roman Michalak – prezes EUTW ChAT

 

: : SCHEMAT ORGANIZACYJNY EUTW ChAT

: : REGULAMIN ORGANIZACYJNY EUTW ChAT