Walne Zebranie Członków EUTW 2021

Z A W I A D O M I E NI E

Zgodnie z § 17, ust 2, 3, 4 Statutu, Zarząd EUTW zwołuje
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW EKUMENICZNEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

w dniu 11. 06. 2021 roku

w sali wykładowej budynku Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

przy ul. Władysława Broniewskiego 48

wyznaczając termin Zebrania na godz. 12.00

                  

      PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

 1. Otwarcie przez organizatora Walnego Zebrania Członków EUTW.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania i sekretarza.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Zebrania.
 4. Potwierdzenie przez przewodniczącego o prawidłowym zwołaniu Zebrania i o jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności EUTW za rok 2020.
 6. Sprawozdanie finansowe EUTW za 2020 rok, omówienie bilansu i rachunku wyników za rok 2020.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy wraz z wnioskiem w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium za ten okres.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

      1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu i rachunku wyników za rok 2020,

      2) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy i udzielenia Zarządowi absolutorium.

 1. Omówienie preliminarza wpływów i wydatków EUTW na rok 2021.
 2. Omówienie programu działania EUTW na rok 2021.
 3. Dyskusja.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działalności EUTW na rok 2021 i planu finansowego – preliminarza wpływów i wydatków EUTW – na rok 2021.
 5. Sprawy organizacyjne, wnioski i postulaty.
 6. Zakończenie Walnego Zebrania.

W Walnym Zebraniu będzie można uczestniczyć również on-line

ZARZĄD  EUTW