Wykład prof. Juliusza Gardawskiego

W dniu 18 kwietnia 2018 r. wysłuchaliśmy wykładu prof. Juliusza Gardawskiego na temat: Społeczeństwo obywatelskie w kontekście protestantyzmu”

Termin społeczeństwo obywatelskie jest różnie ujmowany  w naukach społecznych. Profesor przytacza definicję sformułowaną przez A. Sicińskiego, który określa społeczeństwo obywatelskie jako takie, które zachowuje podmiotowość niezależnie od podmiotowości państwa, ma zdolność do samoregulacji – bez względu na to, jaki panuje system władzy – interesy społeczeństwa są zawsze nadrzędne.

Aby społeczeństwo było zdolne do samoregulacji muszą istnieć niezbędne ku temu warunki. Jednym z ważnych są tzw. kompetencje społeczne. Są to zinternalizowane systemy wartości stanowiące podstawę do tworzenia więzi społecznych, zaangażowania w działalność na rzecz społeczeństwa, umiejętność i chęć do współpracy. Czynnikiem mającym istotny wpływ na stosunki społeczne jest etyczna zasada przestrzegania umów i kontraktów zwana po prostu wzajemnym zaufaniem.

Wg J. Colemana  zaufanie można rozpatrywać w dwóch aspektach badawczych: po pierwsze można badać poziom wzajemnego zaufania w relacjach społecznych, a po drugie badać nieformalne sankcje negatywne za złamanie tychże umów. F. Fukuyama twierdzi, że zaufanie wzajemne jest elementem kultury danego społeczeństwa i w stopniu znaczącym wpływa na sukcesy gospodarcze. Zaufanie jest czynnikiem spajającym ludzi, grupy społeczne, obniża zatem koszty transakcyjne.

P. Sztompka twierdzi, że w kulturze braku zaufania panuje cynizm. Rodzi to dalsze negatywne konsekwencje: konformizm, anomię (lekceważenie lub brak norm społecznych), nieprzejrzystość instytucji społecznych itp. co w konsekwencji doprowadza do zaniku społeczeństwa obywatelskiego. Najwyższy poziom zaufania  jest wg F. Fukuyamy w: protestantyzmie, w kulturze Chin, Japonii i częściowo w St. Zjednoczonych.

Kwestię roli etyki a ściślej wartości religijnych w tworzeniu dóbr materialnych i kulturowych przedstawił w swoim dziele „Etyka protestancka a duch kapitalizmu”  Max Weber. E. Sternberg zwraca uwagę na trzy elementy składowe protestantyzmu, które miały wpływ na rozwój gospodarczy społeczeństw:

– etyczna i ascetyczna kultura życia

– sakralizacja aktywizmu (kalwinizm)

– przeciwstawianie się relatywizmowi moralnemu życia (purytanizm)

Protestantyzm zwyciężył tylko w niektórych krajach, tych które posiadały najsilniejszą warstwę mieszczaństwa i wysoką kulturę materialną, gospodarczą. Protestantyzm gloryfikował ciężką pracę, uczciwość, skromność, oszczędność i inne wartości, które decydowały o wzroście dobrobytu społeczeństw. Co więcej, dorobek powstający z uczciwej pracy zasługiwał na szacunek. Protestantyzm nie przyjął się w krajach o słabym rozwoju mieszczaństwa i stosunkach feudalnych. Zaufanie jest filarem społeczeństwa obywatelskiego. Sprzyja podejmowaniu różnych inicjatyw społecznych, organizowaniu się w celu realizacji różnych zadań. Niestety, z badań CBOS wynika, że na postawione pytanie: Czy większości ludzi można ufać, czy też nigdy dość ostrożności w kontaktach z innymi ludźmi – zajęliśmy ostatnie miejsce wśród krajów Europejskich.

Był to bardzo ciekawy wykład, którego wysłuchaliśmy z wielkim zainteresowaniem. Druga część wykładu nastąpi wkrótce.

Opracowała: Janeczka Choińska