Obywatelski Parlament Seniorów

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 14 grudnia 1990 roku ustanowiło 1 października Międzynarodowym Dniem Seniora. W tym dniu odbyło się w Sejmie RP pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Na sali obrad zasiadło 460 delegatów, reprezentujących różne środowiska seniorów, by radzić nad poprawą sytuacji ludzi starszych w Polsce. Delegatami Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostali: Prezes Zarządu Roman Michalak i Sekretarz Zarządu Konstanty Wiazowski.  

Marszałek Sejmu RP pani Małgorzata Kidawa-Błońska dokonała otwarcia posiedzenia i przywitała wszystkich zebranych. Następnie pani Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów, opowiedziała o staraniach swego rządu w poprawianiu sytuacji ludzi starszych, niepełnosprawnych, chorych. Dla tego rodzaju ludzi powstanie w naszym kraju 1500 punktów poradnictwa prawnego. Działa stała komisja do spraw senioralnych. W tym roku powstało ponad 100 domów dziennego pobytu dla osób starszych, do roku 2020 będzie ich ponad 1000. Rząd zatroszczył się o to, by w następnym roku do najniższych emerytur dodać jednorazowo po 350 złotych. Dziękowała seniorom za postawę tolerancji i życzyła wszystkiego najlepszego.

Następnie głos zabierali Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Zdrowia Marian Zembala oraz poseł Michał Szczerba, przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Mówili o tym, jakie środki rząd przeznacza na opiekę nad seniorami, których liczba wciąż rośnie. Obecnie jest ich 6 milionów, ale w 2035 roku będą oni stanowili 20 procent całego społeczeństwa. Dlatego na program Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) rząd przeznacza 60 mln złotych. Ruch społeczny seniorów ma przed sobą dobrze ukierunkowaną politykę społeczną, zostały położone solidne podwaliny prawne, czego dowodem jest Parlament Seniorów jako nowatorska forma dialogu społecznego.

Delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w głosowaniu wybrali przewodniczącą Parlamentu, Krystynę Lewkowicz, przewodniczącą Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz czworo jej zastępców. Delegaci złożyli ślubowanie, którego treść brzmi następująco: „Ślubuję uroczyście rzetelnie i sumiennie reprezentować interesy osób starszych w Polsce, dbać o godne warunki życia oraz rozwój aktywności obywatelskiej seniorów, przestrzegać Regulaminu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich formach jego funkcjonowania”. Przyjęli też Regulamin Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Składa się on z siedmiu rozdziałów. Mówi się w nim między innymi, że „Obywatelski Parlament Seniorów (OPS) jest inicjatywą reprezentatywnych środowisk polskich seniorów, tj. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz przedstawicieli gminnych rad seniorów… Delegaci do OPS powoływani są na okres jednej kadencji trwającej 1 rok, tj. do dnia 30 września 2016 roku.”

Przyjęto też Deklarację inauguracyjnej sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów „Seniorzy i przyszłość Polski”, ideowy program społecznego ruchu seniorów i ich Obywatelskiego Parlamentu. Wyraża się w niej uznanie dla władz państwowych za powołanie struktur działających na rzecz seniorów, uwzględnienie problematyki senioralnej w polityce gospodarczej, społecznej i regionalnej, inicjowanie rozwiązań prawnych oraz realizowanie programów podnoszących szanse na godziwą starość, gwarancję ciągłości świadczeń emerytalnych i ich odpowiedniej wysokości i waloryzacji, wspieranie dalszego rozwoju ruchu senioralnego, budowanie silnej pozycji organizacji senioralnych oraz podnoszenie jakości i różnorodności aktywizacji i edukacji osób starszych.

W dalszym ciągu obrad usłyszeliśmy wypowiedzi przedstawicieli Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Warszawskiej Rady Seniorów, Koalicji na rzecz Niesamodzielnych, Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, Federacji UTW Warmii i Mazur. Po wspólnym obiedzie w sejmowej restauracji b. liczne grupy delegatów wzięło udział w komisjach problemowych Parlamentu. Są to: Komisja ds. organizacyjno-prawnych, Komisja ds. strategii, budżetu i finansów, oraz Komisja ds. informacji, promocji i kontaktów z otoczeniem. W posiedzeniu Komisji ds. strategii, budżetu i finansów wziął udział prezes naszego uniwersytetu Roman Michalak, który został wybrany na członka prezydium tej Komisji.

Opracował: Konstanty Wiazowski

>> Więcej informacji TUTAJ

>> Więcej zdjęć TUTAJ