Inauguracja nowego roku akademickiego EUTW 2019/2020

W dniu 8 października 2019 r. w Parafii  Kościoła Polskokatolickiego Św. Ducha przy ul. Szwoleżerów 2 w Warszawie odbyła się INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO EUTW 2019/2020.

Spotkanie rozpoczął proboszcz parafii ks. dziekan Henryk Dąbrowski prosząc o powstanie i odśpiewanie Hymnu państwowego, a następnie po krótkim wprowadzeniu i modlitwie powitał zaproszonych gości.

Solista Opery kameralnej Dariusz Górski zaśpiewał „Ojcze nasz” St. Moniuszki.

Przemówienie inauguracyjne rozpoczął Prezes EUTW – Roman Michalak, który  na wstępie podkreślił sens rotacyjnego charakteru inauguracji nowego roku akademickiego, polegającego na organizowaniu co roku w innym kościele chrześcijańskim, zrzeszonym w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a uzasadnieniem tej decyzji jest przybliżenie idei uniwersytetu w różnorodnych środowiskach i tym samym ułatwienie realizacji jego misji.

Celem EUTW jest stworzenie płaszczyzny do spotkania i dialogu w duchu ekumenicznym, przechodząc od teorii do praktyki. a tylko dialog o pojednanej jedności w różnorodności prowadzi do tolerancji. Inicjatywa Uniwersytetu nie ma charakteru sakralnego, a wybitnie edukacyjny, ukazujący religijno-kulturową różnorodność jako integralny element polskiej tożsamości. Prezes zachęcił wszystkich, aby przyszli, zobaczyli i przekonali się, że na EUTW prowadzimy działalność w stylu kameralnym, we wspaniałej rodzinnej atmosferze.

Po wystąpieniu Prezesa Chór Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – odśpiewał „Hymn EUTW”

W wystąpieniu  Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp. Jerzego Samca – patrona idei EUTW były skierowane słowa uznania dla realizacji szczytnej idei i osiągnięć w działalności na polu senioralnym.

Wystąpienie Prorektora ChAT prof. Tadeusza Zielińskiego, w imieniu JM Rektora ChAT ks. prof. Bogusława Milerskiego – patrona naukowego EUTW, było ukierunkowane na współpracy z Akademią i przekazał życzenia dalszych sukcesów i osiąganie wysokiej standaryzacji specjalnej edukacji ludzi starszych.

Wystąpienia zaproszonych gości (wśród nich Posła na Sejm RP Michała Szczerby) ograniczały się do krótkich refleksji w ocenie działalności Uniwersytetu i skierowania sympatycznych życzeń.

Po wystąpieniach  oficjalnych gości  Prezes ogłosił uroczyście o rozpoczęciu nowego roku akademickiego 2019/2020 EUTW i przekazał życzenia dla słuchaczy na niwie samorealizacji i dobrego skorzystania z bogatej oferty EUTW oraz zdrowia, samych pozytywnych i miłych chwil w życiu na co dzień. Chór Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odśpiewał „Gaude Mater Polonia”.

Wykład inauguracyjny pt. „Dialog ekumeniczno-teologiczny pomiędzy Kościołem polskokatolickim i rzymskokatolickim” wygłosił ks. Inf. Andrzej Gontarek – pracownik dydaktyczny ChAT, proboszcz parafii polskokatolickiej w Lublinie.

Po wykładzie akademickim zwyczajem Chór EUTW odśpiewał „Gaudeamus Igitur” i nastąpiła część artystyczna, w której wystąpili:

Chór Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierownictwem Pani Karoliny Trusiewicz zaśpiewał „Ukojenie” i “Błogosławieństwo”.

Dariusz Górski – solista Opery Kameralnej zaśpiewał dwie pieśni “Bliżej o Jezu” i “Dziękujmy Bogu wraz”. 

Mirosław Karauda –  absolwent Akademii Muzycznej wykonał trzy pieśni w stylu Gospel.

Teresa Szulborska – solistka chóru EUTW wykonała modlitwę Okudżawy „Dopóki ziemia kręci  się” .

Słowo końcowe i podziękowanie wygłosił ks. dziekan Henryk Dąbrowski gospodarz uroczystości i zaprosił wszystkich na spotkanie przy kawie i herbacie. Do podziękowań i zaproszenia na poczęstunek przyłączył się prezes EUTW Roman Michalak. Poczęstunek (wspaniały) odbył się w podziemiach kościoła.

Na zakończenie części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości zaśpiewali „Pod Twą obronę”.

Opracował: Roman Michalak

Zdjęcia: Iwona Sołtysiak