Walne Zebranie Członków EUTW

W dniu 9 marca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków EUTW. Sprawozdanie merytoryczne z działalności EUTW za 2017 przedstawił Prezes Roman Michalak. Walne Zebranie udzieliło ustępującemu Zarządowi EUTW absolutorium za rok 2017, przyjęło sprawozdanie finansowe za 2017 rok i preliminarz na rok 2018. Walne Zebranie zatwierdziło zaproponowane zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej EUTW. Aktualne władze EUTW w zakładce ⇒Władze.