IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku

14 grudnia 2015 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się już czwarta z kolei Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jej mottem były słowa: „Każda osoba starsza  ma prawo do godności, akceptacji, szczęścia i zdrowia”.Uroczystego otwarcia obrad dokonała Małgorzata Kidawa-Błońska, Wicemarszałek Sejmu RP, a zebranych powitali Małgorzata Zwiercan, Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, Michał Szczerba, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu d/s Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej oraz Krystyna Lewkowicz, Prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie UTW” i Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Następnie głos zabierali goście honorowi: Jakub Banaszek w zastępstwie Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia, dr Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dr Sylwia Spurek, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Mówiono o wyzwaniach polityki senioralnej, o prawie do godności osób starszych oraz poprawie jakości ich życia. Kontrole NIK dowodzą, że z powodu braku geriatrów (w roku 2014 było ich w Polsce tylko 321, czyli 0,8 na 100.000 mieszkańców), wzrasta koszt i obniża się jakość leczenia osób starszych.

W panelu dyskusyjnym, któremu przewodniczył poseł Michał Szczerba, wzięło udział siedem osób, reprezentujących różne instytucje zaangażowane w niesienie pomocy osobom starszym. Jego tematem były „Kierunki i wyzwania polityki senioralnej na lata 2016-2020”. Chociaż powołano (wrzesień 2012) Departament Polityki Senioralnej, Radę ds Polityki Senioralnej (luty 2013), przyjęto Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, to jednak dużo jeszcze pozostaje do zrobienia. Szczególnie w zakresie pomocy ludziom niesamodzielnym, co na zakończenie stwierdziła dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”.

Na zakończenie jednogłośnie przyjęto Deklarację Programową, w której mówi się, że środowisko UTW skupia w naszym kraju ponad 150.000 osób w ponad 520 organizacjach. Ważnym wydarzeniem było też  powołanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz uchwalenie, z inicjatywy Komisji Polityki Senioralnej, ustawy o osobach starszych, która wejdzie w życie w styczniu 2016 roku. W Deklaracji mówi się też, że „uczestnicy Konferencji, doceniając wagę polityki senioralnej, w wyniku dyskusji i konsultacji społecznych, rekomendują władzom publicznym kierunki działań, w obszarach najbardziej aktualnych dla osób starszych: w celu poprawy efektywności polityki senioralnej, zwiększenia szans na godną starość, sprostania codziennym problemom w opiece społecznej nad osobami niesamodzielnymi, budowy i rozwoju  zintegrowanego systemu opieki geriatrycznej, sprostania potrzebom osób starszych przewlekle chorych i niepełnosprawnych, skuteczniejszego wprowadzenie w życie idei zdrowego starzenia się, poprawy relacji międzypokoleniowych, poprawy bezpieczeństwa osób starszych oraz rozwoju aktywności społecznej osób starszych skupionych w ruchu UTW”.

Ostatnim punktem Konferencji było obejrzenie krótkiego filmu przedstawiającego wzorowe wyposażenie, opiekę i zabiegi lecznicze w jednym z ośrodków zajmujących się leczeniem osób w starszym wieku i chorych. Obecnie w naszym kraju jest już 7 mln osób w starszym wieku, a ich liczba z roku na rok będzie wzrastała, co stanie się jeszcze większym wyzwaniem dla naszego państwa i społeczeństwa. W Deklaracji Konferencji jej uczestnicy wyrazili wolę twórczej współpracy z Radą Ministrów, Sejmem i Senatem RP, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami senioralnymi, a także z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w dalszych działaniach na rzecz osób starszych.

 Opracował: Konstanty Wiazowski

1 10 11 12 16 20 21 22 23 24 25 IMG_20151214_111457 IMG_20151214_122934 IMG_20151214_123106 IMG_20151214_125504