Zakończenie roku akademickiego 2014/2015 na EUTW

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015 Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie dobyło się 29 maja 2015 r. w Lutheraneum na pl. Małachowskiego 1.

Chór EUTW pieśnią „Cudowna łaska” rozpoczął uroczystość, po czym Prezes przywitał gości.

Następnym punktem porządku uroczystości był występ solisty Warszawskiej Opery Kameralnej – Dariusza Górskiego.

W swoim wystąpieniu i złożonym sprawozdaniu z działalności w roku akademickim 2014/2015 prezes EUTW Roman Michalak na wstępie podkreślił specyficzne cele uniwersytetu wyróżniające go spośród innych uniwersytetów III wieku. Rok 2015 był bogaty w różnego rodzaju jubileusze i obchody różnych wydarzeń okolicznościowych ruchu społecznego uniwersytetów III wieku. 14 maja br. minęło 3 lata działalności naszego uniwersytetu, tj. od momentu gdy grupa inicjatywna zwołała zebranie założycielskie, w którym uczestniczyli członkowie warszawskich parafii zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i z nią współpracujące konfesje i podjęto uchwałę założenia Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Uniwersytet zmienia negatywne stereotypy dotyczące, wiedzy i tolerancji religijnej i nie tylko religijnej. Chce wykreować nowy model emeryta – człowieka nowoczesnego, samodzielnego, takiego który potrafi aktywnie uczestniczyć we współczesnym świecie. Czyni to poprzez upowszechnianie idei ekumenizmu i postaw tolerancji.

13 marca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie, na którym przyjęto bilans i rachunek wyników za 2014 r. i przeprowadzono wybory do władz EUTW.

Zadania pt. „Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku kształci, integruje w różnorodności i zmienia negatywne stereotypy” były wykonane i realizowane poprzez:

1) Wykłady i seminaria,

2) Zajęcia plenarne w tym spotkania integracyjne

3) Naukę języków obcych,

4) Kursy informatyczne,

5) Zajęcia usprawniająco – relaksacyjne w tym: gimnastyka, zajęcia z Yogi i na pływalni,

6) Zajęcia w zespołach twórczych i samokształceniowych jak:

 • zespół plastyczny w tym grupa decoupage i grupa malarska
 • zespół literacki,
 • zespół wokalno – muzyczny w tym chór EUTW,
 • zespół turystyczno – krajoznawczy i wypoczynku

Podstawową formę w kształceniu w roku akademickim stanowiły wykłady (we wtorki), zajęcia plenarne i seminaria (w piątki), każdego tygodnia. Cieszyły się one największym zainteresowaniem wśród słuchaczy i różnie rozkładały się akcenty co do zainteresowania poszczególnymi tematami, prowadzącymi zajęcia, formą ich prowadzenia itp. Łącznie odbyło się 34 wykłady w tym 16 społecznie oraz 37 seminariów w tym 7 społecznie. Zajęcia fakultatywne organizowane były na sali gimnastycznej tj. gimnastyka i yoga oraz zajęcia gimnastyczne grupowe z instruktorem na pływalni na Bemowie. Nauka języka obcego w odbywała się sali seminaryjnej, a kursy informatyczne, w Liceum M. Reja.

Wielkie znaczenie mają Zespoły Twórcze, wspierające działalność dydaktyczną Uniwersytetu. Należą do nich: Zespół Literacki, Wokalno-Muzyczny, Plastyczny i Turystyczno – Kajoznawczy.

Wszystkie te zespoły również organizują i stanowią oprawę artystyczną naszych wewnętrznych uroczystości.

Należy podkreślić, że wszystkie Zespoły opierały swą działalność na pracy społecznej. Dzięki ich zaangażowaniu około 130 słuchaczy mogło korzystać nie tylko z zajęć dydaktycznych, ale też uczestniczyć w zespołach twórczych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjno-ruchowych i w różnych spotkaniach integracyjnych oraz ekumenicznych wyjazdach studyjnych.

W Polsce funkcjonuje kilka typów uniwersytetów trzeciego wieku według klasyfikacji Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Nasz uniwersytet dzięki inicjatywie i zaangażowaniu się ks. prof. dr hab. Bogusława Milerskiego – rektora ChAT, działa w formule stowarzyszenia pod patronatem publicznej wyższej uczelni wspierany autorytetem naukowym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Do momentu wybudowania nowej siedziby naszej uczelni patronackiej korzystamy dzięki Kierownictwu Parafii Św. Trójcy z jej usług logistycznych i lokalowych oraz z wszechstronnej pomocy w tych sprawach Proboszcza ks. radcy Piotra Gasia.

Wiemy, że wielką sympatią darzy nas i akceptuje nasze działania Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej Jego Ekscelencja Arcybiskup prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk.

Dla podniesienia i utrzymania wysokiego standardu na EUTW należy podkreślić zaangażowanie pani dyrektor departamentu senioralnego MPiPS dr Marzeny Brezy. Otrzymaliśmy dotację z programu ASOS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymaliśmy również dotację z Urzędu Miasta St. Warszawy na okres trzech lat do czerwca 2016 r. i również dzięki zrozumienia naszych potrzeb przez dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Pan Tomasza Pactwy.

Zawsze wspiera nas swoim autorytetem w działaniu i bardzo często odwiedza nas Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Pan Poseł Michał Szczerba.

Nasz Uniwersytet, jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku m. st. Warszawy.

Zawsze możemy liczyć na pomoc organizacyjną, czy poradę fachową Pani Prezes OPUTW Krystyny Lewkowicz.

„Bez wolontariatu, bez ciężkiej i bezinteresownej społecznej pracy niektórych słuchaczy nie byłoby tych osiągnięć, którymi możemy się szczycić na zakończenie roku akademickiego”.

Zasłużeni słuchacze dla Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

 1. Pani Leokadia Szczecińska – Michalak; inicjator i założyciel zespołów twórczych i z upoważnienia Zarządu koordynuje ich działalnością.
 2. Pani Janina Choińska –wiceprezes ds. administracyjno – finansowych (po wyborach pełni również funkcję skarbnika).
 3. Pani Maria Szyrle – wiceprezes ds. słuchaczy i ewidencji.
 4. Prezbiter Konstanty Wiazowski – sekretarz zarządu i przewodniczący zespołu redakcyjnego biuletynu i strony internetowej.
 5. Profesor Karol Karski – członek zarządu, kierownik zespołu dydaktyczno – programowego i członek zespołu redakcyjnego Biuletynu.
 6. Ks. dr Włodzimierz Nast – członek zarządu zajmujący się organizacją zajęć piątkowych.
 7. Pan Janusz Daab – członek zarządu, prowadzi sprawy zaopatrzenia, gospodarcze i porządkowe.
 8. Pan Bohdan Sabela – w poprzedniej kadencji pełnił funkcję skarbnika i obowiązki sekretarza, obecnie jako wolontariusz uczestniczy w dyżurach uniwersyteckich i pomaga w pracach administracyjnych.
 9. Prof. Jarosław Świderski – w poprzedniej kadencji członek zarządu i zespołu ds. dydaktycznych – programowych.
 10. Pani Małgorzata Kleinschmidt – w poprzedniej kadencji przewodnicząca komisji rewizyjnej.

Po złożeniu przez prezesa sprawozdania z działalności, Chór EUTW wykonał Gaude Mater Polonia, a następnym punktem programu było wystąpienia gości. Po ogłoszeniu przez prezesa zakończenia roku akademickiego 2014/2015 EUTW, Chór EUTW zaśpiewał pieśń „Błogosławieństwo” i hymn Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Inauguracja nowego roku akademickiego 2015/2016 odbędzie się 13 października 2015 r. o godz. 16:00 w kościele Parafii Ewangelicko – Reformowanej przy Al. Solidarności 74 w Warszawie.

Po przekazaniu informacji organizacyjnych Prezes zaprosił wszystkich uczestników do poczęstunku. Podano ciasta, kawę, herbatę i napoje.